Kontakt

Vitajte na stránkach našej škôlky

Škôlka sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Má tri triedy, každá má dvoch pedagogických pracovníkov. Máme vlastnú jedáleň s vynikajúcimi kuchárkami a dvor s pieskoviskom a preliezkami, o ktorý sa vzorne staráme. Každý rok sa snažíme deťom vymyslieť rôzne aktivity a výlety, napr. návšteva ZOO, jahodových sadov v Dunajskej lužnej, exkurzia na hrad Červený kameň a pod. Každý mesiac máme pozvaných divadelníkov s rozprávkovými predstaveniami, chodievame na prechádzky v rámci spoznávania Bratislavy.

 

„Smelým krokom putujeme celým rokom.“

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je:

 • rozvíjať a podporovať osobnosť dieťaťa predškolského veku, jeho samostatnosť, zdravé sebavedomie, schopnosť
 • rešpektovať druhého človeka, byť tolerantný k odlišnostiam iných.
 • pomocou hry, výchovy a vzdelávania dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí. Prijímať spoločenské, kultúrne a estetické hodnoty, pripraviť deti na život v spoločnosti a uľahčiť im tak plynulý prechod do ZŠ.
 • utvárať povedomie o okolitom svete, orientovať sa javoch a dejoch, učiť sa zodpovednosti za dôsledky svojho chovania vo vzťahu k prírode a podieľať sa na starostlivosti o životné prostredie.

Vlastné zameranie našej materskej školy

 • rozvíjať sebavedomie detí cestou prirodzenej výchovy
 • dať deťom základ celoživotného vzdelávania podľa ich možností, potrieb a záujmov
 • pestovať u detí pocit spolunáležitosti s prírodou, spoločnosťou a ľuďmi
 • rozvíjať vzťah k živej a neživej prírode
 • podporovať rozvoj pohybových schopností, vytvárať zdravé životné návyky a postoje, ktoré spočívajú v úcte ku zdraviu
 • uplatňovať individuálny prístup k deťom - podporovať priateľské vzťahy, rozvíjať medziľudské vzťahy
 • naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve, preberať na seba primeranú zodpovednosť
 • upevňovať vzťah k rodnému mestu, svojej vlasti
 • Predškolské vzdelávacie pôsobenie orientujeme na:
 • hlbšie porozumenie sebe samému (chápanie vlastných psychických procesov)
 • lepšie a efektívnejšie zvládnutie práce a spolupráce v malých sociálnych skupinách
 • podporu rozvoja tvorivosti
 • lepšie zvládnutie práce s modernou a výpočtovou technikou
 • upevňovanie vzťahu k prírode, ochranárskym postojom

V materskej škole u detí 5 – 6 ročných rozvíjame kladný vzťah k pohybu nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu doplnením obsahových a výkonových štandárd o rozvoj špecifických pohybových zručností a schopností v rámci predplaveckej prípravy detí, kurzu korčuľovania, lyžovania, tanečnej prípravy, rozvíjame hudobnosť detí v speváckom krúžku, jazykové kompetencie v jazykovom krúžku.

Ak máte záujem, môžete si vyžiadať a prečítať náš program v plnom znení. Informujte sa, prosím, v triede vášho dieťaťa.

Naše novinky

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY, TABAKOVÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť od 17. apríla do 12. mája 2023, v čase od 11.00 h do 12.30 h.Podávanie...

Celý článok

Plánované akcie

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ - Marec 2023 Sférické kino - dňa 09.03.2023 o 8,30 hod. - 1. skupina                                                              ...

Celý článok

Oznámenie o zápise do ZŠ 2023/2024

Pozývame zákonných zástupcov (ďalej len "rodičia"), aby spolu so svojim dieťaťom prišli na prezenčný zápis, ktorý sa v základných školách v...

Celý článok

Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

OZNAMDňa 07.02.2023 bolo schválené miestnym zastupiteľstvomVšeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č.1/2023 o výške...

Celý článok