Prijímame žiadosti na zaradenie diaťaťa do MŠ Tabaková pre šk. rok 2022/2023

Prijímame žiadosti na zaradenie diaťaťa do MŠ Tabaková pre šk. rok 2022/2023

22. apríl 2022

ŽIADOSTI NA ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA PRIJÍMAJÚ OD

2.05. - 11.05. 2022

denne mailom, poštou, do schránky, osobne od 11,00 hod. do 14,00 hod.

 

Stiahnuť ŽIADOSŤ

 

Podmienky prijatia:

písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), kompletne vyplnená,  ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní . Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Spôsob podávania žiadostí:

Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť buď priamo v materskej škole alebo stiahnuť z webovej stránky mš.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, vo vyššie uvedenom termíne v čase od 11,00 d do 14,00 hod riaditeľke MŠ
  • poštou, do schránky
  • e-mailom na mstabakova@staremesto.sk

(tieto podmienky podávania žiadostí môžu byť ešte upravené v zmysle pokynov zriaďovateľa alebo Ministerstva školstva reflektujúc súčasnú situáciu Covid -19 v čase podávania žiadosti)

Na predprimárne vzdelelávanie sa prednostne prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta 2022 (podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádovej oblasti – ktorú určil zriaďovateľ školy )
  • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
  • nedovŕšili päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)
  • deti súrodenci a deti, ktoré dovŕšili 3roky do 31.09. 2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy (nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, budú prijaté).

 

Ostatné podmienky:

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak má materská škola vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie,  detí ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, ako aj detí vo veku od troch.