Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

23. február 2023

OZNAM

Dňa 07.02.2023 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré Mesto č.1/2023 o výške príspevku  na školné a stravné.

 

Výška príspevku (školné) sa zvyšuje na sumu:

na jedno dieťa:                                      55,00EUR

 na dve deti:                                            38,50 EUR

 na tri deti:                                               27,50 EUR

 Iná mestská časť:                                90,00 EUR

 

Stravná jednotka:

Desiata:                                         0,55 EUR

Obed:                                             1,30 EUR

Olovrant:                                      0,45 EUR

SPOLU:                                          2,30 EUR

 

RÉŽIA:

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu vo výške 12,- EUR za mesiac.

Úhrada ja aj za stravníka, ktorý si donáša hotové jedlo do zariadenia ŠJ.

Pre viac info: