Praktické Informácie

stiahnuť:  Žiadosť o prijatie do MŠ

oznam zriaďovateľa - MÚ Staré mesto

oznam zriaďovateľa - MÚ Staré mesto strana 2

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú zdravé deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame od 3.5 do 12.5.2020 pre šk. rok 2020/2021. Pokiaľ bude MŠ zatvorená, prihlášky môžete posielať e-mailom na mstabakova@staremesto.sk.  Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Pred podaním žiadosti si môžete dohodnúť stretnutie spojené s nahliadnutím do priestorov materskej školy.

Konzultácie v MŠ

Konzultačné hodiny: párny týždeň - od 13.00 do 14.00 h., nepárny týždeň – od 16.00 do 17.00 h. alebo podľa potrieb rodičov, na základe predchádzajúceho dohovoru.

Prevádzka materskej školy (od-do)

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 h. do 17.00 h.

Ako fungujeme počas prázdnin?

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného vyčistenia priestorov, dezinfekcie hračiek a prostredia, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú MŠ podľa poverenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Staré – Mesto, Vajanského nábrežie č.3. Z hľadiska psychohygieny by dieťa malo počas letných prázdnin tráviť čas s rodičmi, nenavštevuje MŠ celé dva mesiace. V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy zabezpečená podľa pokynov zriaďovateľa. V čase jarných prázdnin prevádzka MŠ nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa obmedzí na nižší počet tried.

Dochádzka dieťaťa do škôlky

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Kedy je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni.

Neoznámenie neprítomnosti dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v MŠ, rodič oznámi materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do škôlky?

  •  odfotenú kartu poistenca
  •  čestné prehlásenie podpísané rodičom, že dieťa je zdravé
  •  prezúvky (papuče, sandále)
  •  pyžamu
  •  náhradné spodné prádlo
  •  náhradné ošatenie pre prípad znečistenia alebo zamočenia.

Všetky osobné veci prosíme podpísať menom dieťaťa. Ďakujeme.

Čo by malo dieťa vedieť pri nástupe do Materskej školy?

SEBAOBSLUHA - je sebestačné pri vyzliekaní, - vie si uložiť šaty a topánky, - pri obliekaní si vie natiahnuť nohavice a obuť topánky. STOLOVANIE - samostatne jesť, správne narábať lyžicou, - piť z hrnčeka, - požiadať o nápoj alebo jedlo. HYGIENICKÉ NÁVYKY - vyfúkať nos,používať vreckovku, - vyhrnúť rukávy, umývať ruky krúživým pohybom, - po umytí poutierať ruky do uteráka, - používať toaletu podľa vlastnej potreby, - uvedomelo regulovať situáciu vyprázdňovania.