Školská jedáleň

Kontakt na školskú jedáleň:

Telefón: 02/52 49 80 37                                          

E-mail: sjtabakova@staremesto.sk

Vedúca ŠJ: Soňa Mezeiová

 

Strava sa pripravuje v kuchyni Materskej školy.

Je zameraná na racionálnu výživu. Deťom je denne podávané čerstvé ovocie. V pitnom režime sú k dispozícii nesladené čaje a voda.

Rodičia majú v prípade záujmu možnosť v rámci stravovacej komisie ochutnať obedové menu a skontrolovať kvalitu a množstvo stravy osobne.

Platby

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ:

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie: stravná jednotka 1,54 EUR, obed 1,30 EUR, Olovrant 0,45 EUR. Spolu: 2,30 EUR. Réžia: 12,00 EUR/mesiac.

Predškolák – stravná jednotka 1,54 EUR /dotácia 1,40 EUR/ rodič hradí  0,24+0,60 EUR réžia/ spolu 0,84

nárok na dotáciu majú len tie 5-ročné deti, ktoré sú zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie (teda nie tie deti, ktoré majú síce 5 rokov, ale nenavštevujú povinné predprimárne vzdelávanie.)

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,

dieťa – predškolák má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,40 EUR /dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/ iba v prípade ,ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa v MŚ dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo v ten deň

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, v krajnom prípade do 8,00 hod. v daný deň.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlášky stravného sa odpočítavajú vždy ku dňu vystavenia poštovej poukážky na nasledujúci mesiac.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č. +421 52498037
  • osobne v MŠ Tabakova č. 10

 

Odhlásiť stravu je potrebné 1 deň vopred osobne alebo telefonicky, vo výnimočných prípadoch do 8:00 hod. ráno na tel. 02/ 52 49 80 37