Krúžky

Tanečný krúžok Slnečnica

Tanec sa vyučuje v priestoroch MŠ jedenkrát v týždni. Prebieha hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu. Krúžok sa prezentuje na besiedke. Vyučujúcou je Mgr. art. Janka Masaryková.

V prvom polroku krúžok funguje počas 4 mesiacov (október až január), v druhom polroku 5 mesiacov (február až jún).

 

Spevácky krúžok Škovránok

Rovnako ako tanec, i spev sa vyučuje v priestoroch MŠ jedenkrát v týždni. Deti sa na hodinách zoznamujú s rôznymi hudobnými štýlmi prostredníctvom rozmanito aranžovaných autorských pesničiek pedagóga. Učia sa správne intonovať, zrozumiteľne artikulovať a dopĺňať spev pohybom, prípadne pomocou sprievodného pohybu znázorniť dej pesničky. Vyučujúcim je Mgr. Martin Masaryk.

V prvom polroku krúžok funguje počas 4 mesiacov (október až január), v druhom polroku 5 mesiacov (február - jún).