Krúžky

Tanečný krúžok Slnečnica

Tanec sa vyučuje v priestoroch MŠ jedenkrát v týždni. Prebieha hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu. Krúžok sa prezentuje na besiedke. Vyučujúcou je Mgr. art. Janka Masaryková.

V prvom polroku krúžok funguje počas 4 mesiacov (október až január), v druhom polroku 5 mesiacov (február až jún).

Výška školného je 12 €/mesiac (4 mesiace 48€, 5 mesiacov 60€).

Školné je možné zaplatiť:

  • v hotovosti u vyučujúcej
  • poštovou poukážkou priloženou k prihláške
  • prevodom na účet 4202145265/8360 (v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a MŠ)

Kontakt

Telefón: 02/3923 8927
Mobil: 0905 158 760
e-mail: martinmasaryk7@gmail.com

Spevácky krúžok Škovránok

Rovnako ako tanec, i spev sa vyučuje v priestoroch MŠ jedenkrát v týždni. Deti sa na hodinách zoznamujú s rôznymi hudobnými štýlmi prostredníctvom rozmanito aranžovaných autorských pesničiek pedagóga. Učia sa správne intonovať, zrozumiteľne artikulovať a dopĺňať spev pohybom, prípadne pomocou sprievodného pohybu znázorniť dej pesničky. Vyučujúcim je Mgr. Martin Masaryk.

V prvom polroku krúžok funguje počas 4 mesiacov (október až január), v druhom polroku 5 mesiacov (február - jún).

Výška školného je 12 €/mesiac (4 mesiace 48€, 5 mesiacov 60€).

Školné je možné zaplatiť:

  • v hotovosti u vyučujúceho
  • poštovou poukážkou priloženou k prihláške
  • prevodom na účet 4202145265/8360 (v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a MŠ)

Kontakt

Telefón: 02/3923 8927
Mobil: 0907 238 927
e-mail: martinmasaryk7@gmail.com