Plán práce

PLÁNOVANÉ AKCIE MŠ na školský rok 2018/2019

JESEŇ

 • Exkurzia do ZOO
 • Exkurzia do ovocných sadov Dunajskej Lužnej – Dobré jablko
 • Tárajko a Popletajka – hud. záb. program
 • Projekt Spoznaj svoje mesto – Historické budovy nášho mesta – Konská železnica, Fakultná nemocnica, Úrad vlády SR, Medická záhrada, Historické centrum Starého mesta- fontány...vychádzky 3. triedy
 • zber papiera v spolupráci EKO way s.r.o. EKO I.
 • Zber plastov OLO I.
 • Jesenná vychádzka – Partizánska lúka
 • vzdelávací program–Nemocnica u medvedíka - študenti medicíny
 • Hallowen
 • kurz korčuľovania - Hečko
 • Aktivita s políciou – Póla radí deťom I.
 • BAB  v kine Lumiér– predškoláci
 • logopedická depistáž Mgr. Dúbravickej (informovaný súhlas)
 • divadelné predstavenie 1x do mesiaca – N.Dušová

  ZIMA

 • Advent, vianočná výzdoba MŠ, vianočný stromček, pečenie medovníkov
 • Mikuláš v MŠ + divadielko (V-klub
 • besiedka pre rodičov
 • Mikulášske divadelné prestavenie v MDPOH –
 • Výchovný koncert –Nesieme vám novinu – rod. Hlbocká
 • Testy - ,,Školská zrelosť“-  konzultácie s psychologičkou
 • Environmentálny program – Vznik zeme
 • fašiangový karneval  
 • kúzelnícke vystúpenie – kúzelník Ivan
 • ukážka krúžkovej činnosti – tanečný, spevácky
 • Projekt Spoznaj svoje mesto, - SR, NBS,
 • Aktivita s políciou – Póla radí deťom  II.
 • divadelné predstavenie 1x do mesiaca

 JAR

 • návšteva knižnice – Mesiac knihy – zápis nových členov
 • Beseda so spisovateľom – v knižnici, v MŠ
 • návšteva ZŠ pred zápisom
 • Kurz gymnastiky - Hečko
 • Návšteva MD POH  -
 • výzdoba MŠ k veľkonočným sviatkom, maľovanie kraslíc
 • Aktivita s políciou – Póla radí deťom  III. - návšteva policajtov – prednáška, ukážka pomôcok
 • návšteva Dopravného múzea
 • návšteva u mestských hasičov s ukážkou práce – Radlinská ulica
 • projekt Veselý úsmev -
 • besiedka ku Dňu matiek,
 • Zber papiera, plastu II
 • Exkurzia  na farmu –  
 • návšteva SND –– akcia s rodičmi –
 • Spoznaj svoje mesto – NR SR,
 • Besiedka z AJ
 • divadelné predstavenie 1x do mesiaca

LETO

 • MDD – týždeň detskej radosti – súťaže, zábavné činnosti
 • Exkurzia do Botanickej záhrady
 • Poníky
 • Predplavecká výchova – Hečko
 • Školský výlet – Na Sandberg
 • Exkurzia do Dunajskej Lužnej – Hurá na jahody?
 • Vláčik Blaváčik
 • Ujo Ľubo– tanečno zábavná show v MŠ
 • Spoznaj svoje mesto- - prehliadka Prezidentského paláca, prezidentskej záhrady
 • divadelné predstavenie 1x do mesiaca
 • besiedka pre rodičov,  rozlúčka s predškolákmi v MŠ
 • Besiedka z krúžkových aktivít– Škovránok, Slnečnica,

 

Dopĺňanie aktivít podľa ponuky, situácie a témy  počas roka

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Výučba anglického jazyka – VESELÁ ANGLIČTINA – Mgr. Jana Kimličková

Tanečná príprava – SLNEČNICA – Art. Mgr. Jana Masaryková

Spevácky krúžok – ŠKOVRÁNOK – Mgr. Martin Masaryk

 

SPOLUPRÁCE

Spolupráca s logopedičkou, PPP, Staromestskou knižnicou, Hasičmi, Políciou, Základnou školou (Vazovová, Jelenia), Centrom voľného času - Štefánikova, Daphné, Rodičovským združením, s firmou DELL,  ECO way, OLO

Spolupráca s  agentúrou HEČKO-ŠK TEMPO – plávanie, korčuľovanie, gymnastika

Kultúrne podujatia:  Bibiana, SNG, SND,SNM, MD POH  – podľa ponuky